E-MAIL KAO DOKAZNO SREDSTVO U UPOREDNOM PRAVU

  • Dragan Prlja, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Miodrag Savović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Udruženje pravnika za demokartiju
Ključne reči: e-mail, dokazi, elektronski dokazi, legislativa, sudski slučajevi

Apstrakt

Elektronska pošta, odnosno “e-mail” sve se češće upotrebljava kao dokazno sredstvo u sudskim slučajevima. U ovom članku se razmatraju pitanja vezana za upotrebu elektronske pošte kao dokaznog sredstva.

U prvom delu članka objašnjavaju se opšta pitanja u vezi sa dokazima. U drugom delu članka centralno pitanje koje se razmatra je pitanje najbolje prakse u legislativi, sudskim slučajevima i pravnoj doktrini, a u vezi korišćenja elektronske pošte kao dokaznog sredstva. Ovaj članak proistekao je iz analize sudskih slučajeva u kojima je elektronska pošta korišćena kao dokazno sredstvo, i slučajeva u kojima su korišćena slična dokazna sredstva kao što je elektronska pošta.

U zaključku ovog članka sugeriše se da je svrha i stil komunikacije elektronskom poštom u najmanju ruku uobičajena kao i svaki drugi tip pisane komunikacije i elektronska pošta je bez ikakve sumnje u mnogim slučajevima pouzdano dokazno sredstvo.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci