PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI ODŠTETNOG PRAVA U AMERICI I FRANCUSKOJ

  • Aleksandar Mojašević
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Ključne reči: odštetno pravo, naknada štete, prevencija, ekonomska efikasnost, Hend pravilo.

Apstrakt

Predmet analize u ovom radu jesu pravni i ekonomski aspekti odštetnog prava u Americi i Francuskoj. U prvom delu rada, autor prikazuje savremena dostignuća ekonomske analize odštetnog prava u Americi. Metodom čikaške ekonomske analize prava ispituje se ekonomska efikasnost različitih pravila o odgovornosti za naknadu štete u okviru ekonomskog modela. U obzir se uzimaju i transakcioni troškovi prilikom ispitivanja efikasnosti tih pravila. S druge strane, primena tzv. Hend pravila od strane sudija, prilikom donošenja odluke o krivici počinioca štete, predstavlja važno pitanje.

U drugom delu rada, akcenat se stavlja na francusko odštetno pravo, primenu ekonomskih metoda i ekonomsko rezonovanje od strane sudija u praksi. Biće analiziran Francuski građanski zakonik u vezi sa određenim pojmovima koji imaju ekonomsku konotaciju, te predstavljaju dobru osnovu za implementaciju naučnih saznanja razvijenih u Americi od teoretičara ekonomske analize prava.

Polazeći od koncepata čikaške ekonomske analize prava, u ovom radu autor pokušava da osvetli i osnovne ciljeve odštetnog prava – kompenzaciju i prevenciju. Osnovna pretpostavka jeste da pravila o odgovornosti za štetu pružaju ex ante podsticaje da pojedinci izbegnu ex post odgovornost za štetu. Zato se analiza usmerava na preventivnu ulogu pravila odštetnog prava i ispitivanje te uloge u okviru ekonomskog modela razvijenog u Americi, a koji nalazi primenu i u francuskom odštetnom pravu.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci