UPOREDNOPRAVNA ANALIZA I IZAZOVI REGULISANJA I FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  • Ranko Sovilj, PhD Istraživač saradnik, Institut društvenih nauka Beograd
Ključne reči: obavezno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita, reforma zdravstva

Apstrakt

Ne postoji nijedna država na svetu koja može da omogući svim svojim građanima sve blagodeti koje pruža savremena medicina. Upravo, nedostatak fnansijskih sredstava uz kontinuirani porast zdravstvene potrošnje predstavlja teško rešiv izazov sa kojim se suočavaju sve zemlje sveta, između ostalog i Srbija. Autor se bavi analizom problema nejednakog pristupa zdravstvenim uslugama, nedovoljnom zdravstvenom pokrivenošću, kao i nemogućnošću ostvarivanja prava pojedinaca po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Shodno tome, autor ukazuje na to kako su uređeni zdravstveni sistemi razvijenih zemalja, čiji zdravstveni fondovi doprinose značajnom poboljšanju zdravstvenog stanja njihovih građana. Na kraju,uporednopravnom analizom uočava se da ne postoji savršen system zdravstvenog osiguranja, ali da se teži istom, te su predložena pojedina rešenja koja mogu doprineti poboljšanju trenutnog stanja u zdravstvu.

Reference

Arsenijević J., Pavlova M., Groot W., „Measuring the catastrophic and impoverishing effect of household health care spending in Serbia“, Social Science & Medicine, Vol. 78, 2013, 17-25.

Ensor T., Duran-Moreno A., „Corruption as a Challenge to Effective Regulation in the Health Sector“, in: Regulating Enterpreneurial Behaviour in European Health Care Systems (ed. R. B. Saltman, R. Busse, E. Mossialos), Buckingham – Philadelphia, 2002, 106-124.

Gajić-Stevanović M., Analiza zdravstvenog sistema i potrošnje za zdravstvenu zaštitu na nacionalnom nivou u periodu od 2003. do 2014. godine, Institut za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“, 2014, 2-17.

Gajić-Stevanović M., Teodorović N., Dimitriijević S., Jovanović D., „Ispitivanje fnansijskih tokova u zdravstvenom sistemu Republike Srbije u periodu od 2003. do 2006. godine“, Vojnosanitetski pregled, Vol. 67, br. 5/2010, 397-402.

Gavrilović A., Trmčić S., „Zdravstveno osiguranje u Srbiji – fnansijski održiv sistem“, u Menadžment, Mladenovac 2012.

Glintić M., “Republika Slovenija” u Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja – Uporednopravna analiza u evropskim zemljama (ur. K. Jovičić), Institut za uporedno pravo, Beograd, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije – Gradska organizacija Beograda, Beograd 2014, 122-137.

Izveštaj o unapređenju kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije u 2014. godini, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd, 2015.

Jovanović S., Milovanović S., Mandić J., Jovović S., „Sistemi zdravstvene zaštite“, Engrami, Vol. 37, br. 1/2015, 75-82.

Jurković I., “Health Care Financing and Insurance: Options for Design”, Anali Hrvatskog politološkog društva, 8/2011, 323-325.

Kočović J., Rakonjac-Antić T., Rajić V., „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje kao dopuna obaveznom zdravstvenom osiguranju u Srbiji“, Ekonomske teme, Vol. 51, 3/2013, 541-560.

Kovač N., „Financiranje zdravstva – situacija u Hrvatskoj“, Ekonomski vjesnik, XXVI, 2/2013, 551-563.

Marković B., Vukić S., „Modeli organizacije i fnanciranja zdravstva u odabranim zemljama svijeta“, Ekonomski vjesnik, Vol. XXII, br. 1/2009, 183-196.

Mihaljek D., Health care policy and reform in Croatia: how to see the forest for the trees, Bank for International Settlements, Basel 2008.

Mitrović M., Gavrilović A., „Organizacija i menadžment u zdravstvenom sistemu Srbije“, FBIM Transactions, Vol. 1, 2/2013, 145-158.

Rohrbach W., „Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje“, Revija za pravo osiguranja, br. 1-2/2007, 11-14.

Simić S., Šantrić Milićević M., Matejić B., Marinković J., Adams O., „Do we have primary health care reform? The story of the Republic of Serbia“, Health Policy, Vol. 96, 2/2010, 160-169.

Stošić S., Rabrenović M., „Makroekonomski principi u zdravstvenom sektoru – tražnja za zdravstvenim uslugama u Republici Srbiji“, Megatrend revija, Vol. 12, 3/2015, 29-48.

Strategija razvoja zdravstvenog osiguranja u Srbiji do 2020. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd, maj 2013, 4

Totić I., “Neka pitanja u vezi sa fnansiranjem zdravstvene zaštite u zemljama-članicama Evropske unije”, Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma “Zlatibor”, Vol. 17, 43/2012, 42-56.

Totić I., Marić-Krejović S., „Finansiranje zdravstvenih potreba i obračun i plaćanje zdravstvenih usluga“, Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma “Zlatibor”, Vol. 15, 33/2010, 45-62.

Veselinović P., „Reforma javnog sektora kao ključna determinanta uspešnosti tranzicije privrede Republike Srbije“, Ekonomski horizonti, Vol. 16, 2/2014, 141-159.

Pravni izvori

Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2018. godinu, Službeni glasnik RS, br. 119/2017.

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu, Službeni glasnik RS, br. 18/2018.

Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 108/08, 49/09.

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji,Službeni glasnik RS, br. 40/2017.

Zakon o medicinskim sredstvima, Službeni glasnik RS, br.105/2017.

Zakon o transfuzijskoj medicini, Službeni glasnik RS, br.40/2017.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 – drugi zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – drugi zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – odluka US, 106/2015, 10/2016 – dr. zakon

Internet izvori

Gajić-Stevanović M., Dimitrijević S., Vukša A., Jovanović D., „Zdravstveni sistem i potrošnja u Srbiji od 2004 do 2008”, http://www.batut.org.rs/download/nzr/7%20Zdravstveni%20sisten%20i%20potrosnja.pdf.

Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju, http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2016/Decembar/Nacrt_zakona_o_zdravstvenom_osiguranju.pdf.

Zekić M., Šegrt S., “Uticaj privatnog zdravstvenog osiguranja na makroekonomski ambijent Republike Srbije“, http://www.cef.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/uticaj-privatnog-zdravstvenog-osiguranja-na-makroekonomski.pdf.

http://www.rfzo.rs/index.php/broj-osiguranika-stat.

Objavljeno
2018-10-24
Sekcija
Pregledni naučni rad