AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA

Ključne reči: pravni sistem SAD, pravno nasleđe, Ustav SAD, common law, prirodna prava, sudska revizija, precedent

Apstrakt

Rad razmatra neke osobenosti američkog pravnog sistema koje su utemeljene na engleskom pravnom nasleđu koje su prvi engleski kolonisti doneli u Severnu Ameriku. Autorka polazi od pretpostavke da su stalne izmene osnovnih principa engleskog sistema običnog prava i pravne i sudske prakse dovele do određenog američkog pravnog sistema koji ima dvostruku prirodu, zasnovanu na principima common law sistema sa jedne strane i slova pisanog zakona sa druge. Rad analizira i fundamentalan uticaj filozofskog sistema Džona Loka o prirodnim pravima, statusa svojine i vlade idejna na uspostavljanje američke političke i pravne misli, oličene u Deklaraciji i Povelji o pravima.

Reference

Burnham, W., Introduction to the Law and Legal System of the United States, Wayne State University Law School, 20033.

Clark, D. S. and Ansay, Turgul (eds.), Introduction to the Law of the United States, Kluwer Law International, The Hague 2002.

Ćeranić, J., „Izvori američkog prava“, Uvod u pravo SAD (ed. Jovan Ćirić), Institut za uporedno pravo, Beograd 2008.

Danković Stepanović, S., Pravo i politika konkurencije, Beograd, Fakultet političkih nauka, 2014.

Farnsworth, E.A., Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država, Beograd, Savremena administracija 1973.

Hamilton, A., Medison, Džejms, Džej, Džon, Federalistički spisi, Beograd, Radnička štampa, 1981.

Perović, S., Besede sa Kopaonika (1990-1996), Beograd, sopstveno izdanje, 1997.

Perović, S., Pravno-filozofske rasprave, Službeni list SRJ, Beograd, 1995.

Vranjanac, D., “Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država“, Uvod u pravo SAD (ed. Jovan Ćirić), Institut za uporedno pravo, Beograd 2008.

West, W. M. (ed.), A Source Book of American History to 1787, Allyn and Bacon, Boston-New York-Chicago 1913.

Legal sources

United States Constitution, https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript.

Articles of Confederation, Avalon Project, Document in Law, History and Diplomacy, Yale Law School, Lillian Goldman Law Library, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/artconf.asp.

Magna Carta Libertatum (1215), https://www.bl.uk/collection-items/magna-carta-1215.

Website references

Brogan, D. W., The Highest Office, http://www.americanheritage.com/content/highest-office , last accessed November 2nd, 2017.

Foner, E., Radical Individualism in America: Revolution to Civil War, https://www.libertarianism.org/publications/essays/radical-individualism-america-revolution-civil-war , last accessed November 27th, 2017.

Knežević, R., O pravdi, pravičnosti, pravu, https://blog.aks.org.rs/o-pravdi-pravicnosti-pravu/ , last accessed November 25, 2017.

Objavljeno
2019-03-28
Sekcija
Pregledni naučni rad